1. Colofon
 2. Voorwoord
 3. Inleiding
 1. Lasten 5.2

  0. Bestuur en ondersteuning
 2. Lasten 3.2

  1. Veiligheid
 3. Lasten 4.0

  2. Verkeer, vervoer en waterstaat
 4. Lasten 8.9

  3. Economie
 5. Lasten 3.0

  4. Onderwijs
 6. Lasten 8.3

  5. Sport, cultuur en recreatie
 7. Lasten 38.5

  6. Sociaal domein
 8. Lasten 7.7

  7. Volksgezondheid en milieu
 9. Lasten 8.8

  8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
 10. Lasten 3.2

  Algemene dekkingsmiddelen
 11. Lasten 9.1

  Overhead
 12. Lasten 0.1

  Vennootschapsbelasting
 13. Onvoorzien
 14. Subsidies
 1. Paragraaf A: Lokale heffingen
 2. Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Paragraaf D: Financiering
 5. Paragraaf E: Bedrijfsvoering
 6. Paragraaf F: Verbonden partijen
 7. Paragraaf G: Grondbeleid
 8. Paragraaf H: Besparingen
 1. Overzicht van baten en lasten
 2. Incidentele baten en lasten
 3. Overzicht van reserves en voorzieningen
 4. Overzicht mutaties reserves
 5. Investeringsplan 2017 - 2020
 6. Investerings- en financieringsstaat
 7. Ontvangen subsidies
 8. Lijst van gebruikte afkortingen
 9. Vaststellingsbesluit