Vennootschapsbelasting

Taakvelden

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een GR'en en gemeenten, Vennootschapsbelasting (VpB) plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er is sprake van een onderneming indien cumulatief voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

· Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
· die deelneemt aan het economische verkeer;
· met het oogmerk om winst te behalen.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan wordt de betreffende activiteit aangemerkt als een onderneming. Het gevolg daarvan is dat de onderneming (lees: gemeente) een aangifte VpB moet indienen bij de belastingdienst.

Reeds in 2015 zijn wij gestart met een traject met als doel de effecten van de VpB op onze gemeente helder te krijgen. Dit traject bestaat uit onderstaande fase:

  1. Aan de hand van de realisatiecijfers 2014 bepalen (op boekingsniveau) welke baten wij ontvangen voor welke doeleinden; (afgerond)
  2. Voor iedere activiteit waar baten voor ontvangen worden bepalen of de activiteit winstgevend of verlieslatend is. Hiervoor moet een dossier aangelegd worden met een complete onderbouwde motivatie. Waarmee over enkele jaren (zodra de belastingdienst komt controleren) richting de belastingdienst overtuigend aangetoond kan worden of er al dan niet sprake is van een onderneming. (lopend, voor de zomervakantie afgerond)
  3. Inrichting administratie en organisatie op de nieuwe VpB plicht. (Afgerond voor eind 2016)

Het resultaat van fase 2 zal worden verwoord in een grondslagendocument. Dit document geeft weer welke uitgangspunten en aannames gedaan zijn en waarom er besloten is zodanig te handelen. Dit document zal gebruikt als grondslag voor de aangifte VpB en als basis voor de gesprekken met de belastingdienst. Het betreft een dynamisch document dat continu zal moeten worden bijgehouden. Immers, het al dan niet vallen van een bepaalde taak onder de VpB is afhankelijk van de "Feiten en omstandigheden". Wijzigen deze, dan kan ook de belastingplicht wijzigen. Een goede communicatie met de belastingdienst is van groot belang hiermee worden (nare) verassingen achteraf voorkomen. Onlangs heeft het eerste gesprek met de belastingdienst, met medewerkers van Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is de huidige stand van zaken doorgesproken en zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de 'samenwerking' met het BBO.

Lopende fase 2 zijn wij tot de conclusie gekomen dat van alle activiteiten 'slechts'  het grondbedrijf aangemerkt zal gaan worden als winstgevende onderneming. Om te kunnen bepalen wat de daadwerkelijke belastingdruk op het grondbedrijf gaat worden dient het BBV resultaat gecorrigeerd te worden naar het fiscale resultaat. In het oog springende verschillen tussen de beide winstbepalingen zijn:

  • Slechts de werkelijk betaalde rente mag als kosten opgevoerd worden;
  • grondbedrijf vreemde activiteiten moeten geëlimineerd worden;
  • toekomstige prijsstijgingen mogen niet opgevoerd worden als kosten/baten;
  • kapitaalstortingen en onttrekkingen moeten geëlimineerd worden.

Nadat bovenstaande correcties uitgevoerd zijn komen wij tot onderstaande (voorlopige) cijfers:

Exploitatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

TOTAAL

Gilze Zuid

200.089

0

0

0

0

406.281

606.371

CP Gilze - parkdeel

43.718

46.580

43.310

0

0

0

133.608

Wendel Zuid

0

33.205

33.205

0

0

0

66.410

De Nieuwe Erven

-1.059

0

0

0

0

0

-1.059

Eikenveld

-15.563

0

0

0

0

0

-15.563

Haansberg Europalaan

23.042

0

0

0

0

0

23.042

Haansberg Oost

0

63.664

112.080

88.377

99.074

54.946

418.141

Midden-Brabant Poort

262.589

259.266

659.861

327.538

300.229

265.135

2.074.618

Midden-Brabant Poort fase 1

-28.229

-28.229

-28.229

-28.229

-28.229

-56.458

-197.603

Midden-Brabant Poort fase 2

0

0

0

0

21.105

266.248

287.353

Vliegende Vennen Paarse Strook

0

51.613

51.716

80.315

59.435

53.338

296.417

Oostzijde Rotonde

0

38.722

38.722

0

0

0

77.444

Vliegende Vennen Noord Oost

64.612

22.123

7.131

51.005

129.574

85.700

360.145

Rijen Noord Oost

0

0

167.834

167.834

167.834

1.174.836

1.678.338

Centrumplan Rijen

0

0

-476.076

-236.117

-122.202

0

-834.396

CP Gilze - centrumdeel

0

-316.635

-256.402

-288.729

-96.980

0

-958.747

Wildschut woningbouw

0

-5.109

0

0

0

0

-5.109

Rijksweg 5

0

-2.131

0

0

0

0

-2.131

Totale fiscale winst

549.198

163.069

353.151

161.994

529.841

2.250.026

4.007.279

Af te dragen VpB

137.299

40.767

88.288

40.498

132.460

562.507

1.001.820

Het belastingtarief van de VpB is als volgt:

Winst

Tarief

≤ € 200.000

20,00%

> € 200.000

25,00%

Bovenstaande berekeningen zijn nog voorlopig, maar geven een goede indruk van de te verwachten belastingdruk. In 2017 zal de eerste aangifte VpB gedaan worden, verwacht wordt dat het enkele jaren zal duren voor dat de eerste aangifte definitief vastgesteld zal worden door de fiscus.