Ontvangen subsidies

Met dit onderdeel van de begroting 2017 informeren we u over (toegezegde) subsidiebijdragen.

In de exploitatiesfeer zijn binnen de diverse programma’s / paragrafen nagenoeg geen concrete
subsidiebijdragen geraamd.

Vanuit het meerjareninvesteringsplan van deze begroting wordt een aantal strategische investeringen
voorzien. Hierbij spelen de projecten vanuit het GVVP een belangrijke rol. Op een aantal van deze projecten (wegen en verkeersmaatregelen) is cofinanciering (vanuit de provincie Noord-Brabant) van toepassing. Op termijn wordt echter pas duidelijk welke (bij de provincie aangemelde) projecten richting 2016 en volgende jaren subsidiabel zijn en tot welke bedragen. Een concreet voorbeeld is de verbreding van de N282.

Waar mogelijk worden, vanuit de diverse gemeentelijke taakvelden, subsidieaanvragen ingediend. Op basis van nacalculatie is bij tussentijdse rapportages en/of jaarrekening exact aan te geven wat aan subsidie is ontvangen c.q. wordt ontvangen.