Voorwoord

Wederom kunnen we u een sluitende begroting presenteren. De financiële positie van onze gemeente is gezond. Wij slagen er in een goed voorzieningenniveau te handhaven. Iedere kern beschikt over een cultureel centrum en moderne onderwijshuisvesting, het onderhoud van groen en wegen is op orde, we slagen er in om de drie decentralisaties vorm te geven op een manier die aansluit bij de wensen van de inwoners en we ondersteunen de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven. En ook in 2017 en volgende jaren is er ruimte voor investeringen. In deze begroting gaat het om de volgende projecten / activiteiten:

 • Onderwijshuisvesting (Wildschut Gilze);
 • Combinatie Zwembad/Sporthal in Rijen;
 • Centrumplannen Gilze en Rijen
 • Spoorzone in Rijen;
 • Kwaliteitsgroen in de gemeente;
 • Intensieve aandacht voor veiligheid en handhaving;
 • Ondersteunen CPO projecten;
 • Infrastructuur.

Financieel perspectief
In voorgaande jaren verwerkte wij de uitkomsten van de septembercirculaire niet in de primitieve begroting. Echter, omdat de financiële uitkomsten van deze circulaire significant zijn om te betrekken bij de discussie rondom de begroting 2017, hebben we er in dit geval voor gekozen om de gevolgen al wel te verwerken.

De begroting 2017 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2016 is structureel sluitend. Wij zijn er trots op, dat we u een sluitende begroting kunnen presenteren, inclusief alle ambities hierboven genoemd, waarbij we tegelijkertijd de OZB niet boven trendmatig hebben hoeven te verhogen. Wel moet voor een aantal wensen, aan de hand van een uitgewerkt plan, nog exact bepaald worden wat de financiële consequenties zijn. We komen hier bij u op terug in de reguliere P&C producten.

Het weerstandsvermogen, dat een maatstaf is voor de financiële reserve, ontwikkelt zich de komende jaren volgens afspraak.

Gewijzigde opzet
Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn we als gemeenten voortaan gehouden aan een aantal nieuwe regels:

 • Er is door de commissie BBV een nieuwe programmastructuur opgesteld met daaraan gekoppeld nieuwe taakvelden (in plaats van producten). Hier moet iedere gemeente zich aan houden. Doel is de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de transparantie van de gemeenten vergroten;
 • Aan de hand van een door de commissie BBV vastgestelde set indicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht, die per programma beoogd worden of gerealiseerd zijn;
 • Toekomstige investeringen moet altijd worden geactiveerd en afgeschreven, ook wanneer het gaat om maatschappelijk nut investeringen. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische en maatschappelijke investeringen, waar het gaat om activerings- en afschrijvingsbeleid;
 • Er is vanuit de nieuwe BBV regeling een verplichte set indicatoren opgenomen in de begroting 2017. Deels worden deze automatisch gevuld vanuit “Waar staat je gemeente”. Deels worden deze gevuld vanuit externe bronnen. Omdat wij deze indicatoren voor het eerst hebben opgenomen in de begroting ontbreken veelal (ervarings)cijfers. In de reguliere P&C producten worden deze verder aangevuld.

Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma 2014-2018 staat ook in deze begroting centraal. We hebben de voornemens uit het coalitieprogramma 2014-2018 verder uitgewerkt en aangegeven welke prestaties u van ons in 2017 mag verwachten. In de programma’s gaan we hier verder op in.

Lokale lasten ontwikkeling
Voor 2017 stellen wij voor om de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk te houden aan die van 2016. Zoals gezegd gaan we voor de OZB niet uit van een boven trendmatige verhoging, enkel van de reguliere indexering van 0,45%. Gemiddeld betekent dit een stijging van de lokale lasten van 0,19% (voor een gemiddeld huishouden € 1,05), minder dan de reguliere indexering dus. Met deze zeer beperkte verhoging van de lokale lasten blijven wij behoren tot een van de goedkoopste gemeenten van Nederland.

Tot slot, de begroting wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 31 oktober en 8 november 2016.

Namens het college van B&W,

Rolph Dols,
Wethouder Financiën