5. Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

We willen dat alle inwoners van onze gemeente ook mee kunnen doen aan de samenleving. Sport, cultuur en recreatie vormen belangrijke thema's waarbinnen participatie concreet gestalte krijgt. We willen dat we op deze terreinen een kwalitatief goed en gevarieerd voorzieningenaanbod hebben, dat onze inwoners uitnodigt tot deelname aan sport-, culturele en recreatieve activiteiten.
Daarnaast stimuleren we onze inwoners tot deelname aan deze activiteiten, waarbij we ook aandacht hebben voor de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Ruimtelijk gezien gaan wij samen met alle belanghebbenden ervoor zorgen, dat de potentie van ons
buitengebied voor extensieve recreatie ten volle wordt benut. Samen met andere belanghebbende
organisaties en partijen zoeken we naar kansen voor verdere ontwikkeling van het landschap, zowel vanuit natuurbesef als vanuit het besef dat dit landschap de drager is van veel recreatieactiviteiten en -bedrijven. Vanuit ons economisch beleid onderhouden wij goede contacten met recreatieondernemers en waar mogelijk faciliteren we hen. Dat laatste niet alleen in het belang van henzelf, maar ook in het belang van een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand aanbod voor de recreant.

In regionaal verband ondersteunen wij de ontwikkeling van de ‘Leisure Boulevard’. Onze bijdrage ligt dan vooral op het gebied van realisatie van (korte) verblijfsmogelijkheden voor bezoekers van regionale en lokale voorzieningen in hotels en op campings en het bieden van aantrekkelijke faciliteiten en voorzieningen in het buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen?