5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 520: Sportaccommodaties

Omschrijving

Veldverlichting sportpark Hoogeind
De veldverlichting op het voetbaltrainingsveld op sportpark Hoogeind in Molenschot laat qua lichtopbrengst te wensen over. We moeten investeren in vervanging van de huidige installatie en deze op sterkte brengen.

Screening sportaccommodaties
In een memo aan uw raad(scommissie) hebben wij u geïnformeerd over de onderhoudstoestand en levensduur van onze (buiten)sportaccommodaties. Hieruit komt voort, dat in 2017 nog geen aanvullende investeringen benodigd zijn. Voor de periode daarna is dat wel het geval. In deze begroting hebben we geanticipeerd op deze uitgaven door het opnemen van een jaarlijkse storting van € 200.000.

Herontwikkeling perceel zwembad/sporthal Rijen
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017 heeft uw raad een motie aangenomen om in de begroting 2017 financiële middelen beschikbaar te stellen om daarmee (volgens de gekantelde werkwijze) plannen te ontwikkelen voor de herontwikkeling van het perceel waarop nu het Rijense zwembad en sporthal zijn gevestigd. Voor deze herontwikkeling hebben wij een bedrag van € 50.000 opgenomen dat bedoeld is voor extra ambtelijke en/of externe inzet van dit ontwikkelingsproces.

Resultaten