6. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gilze en Rijen wil dat ‘iedereen die in deze gemeente woont, mee kan doen aan onze
samenleving’. Hierbij moeten inwoners zelf de regie over hun leven in handen nemen én inwoners moeten elkaar daarbij helpen. Inwoners die door omstandigheden tekort schieten in zelfredzaamheid en niet kunnen deelnemen aan de samenleving blijven wij uiteraard een helpende hand bieden.
De rol van de lokale overheid in de samenleving verandert. Dit zien we onder meer terug in de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die wij vanuit het rijk op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie per 2015 hebben gekregen.
Als gemeente hebben we hiermee een grotere rol gekregen bij de ondersteuning van onze inwoners om te kunnen participeren. Met de komst van deze nieuwe taken zijn we wel geconfronteerd met een
bezuinigingsopdracht. Tegelijkertijd zien we dat onze inwoners steeds meer zelf aan zet (willen en kunnen) zijn. Dit willen we bevorderen en ondersteunen.
De gemeente Gilze en Rijen kent relatief veel werkgelegenheid. Wij maken ons er sterk voor om de bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken door het versterken van de lokale economie en door mee te werken aan een sterke regio. De werkgelegenheidsfunctie (het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking) moet dus minimaal 1,0 zijn en blijven. Natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van de algemeen economische situatie. Maar we doen al het mogelijke om de aantrekkingskracht van onze gemeente te behouden, te vergroten en uit te dragen.

Wat gaan we ervoor doen?

 1. Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie
  1. Resultaat 1: De sociale basisstructuur in de kernen is optimaal benut en de activiteiten binnen deze structuur zijn met elkaar in verbinding gebracht, zodat inwoners kunnen participeren
  2. Resultaat 2: Inwoners vinden de weg naar informatie en ondersteuning die nodig is
  3. Resultaat 3: Er is voldoende aanbod van voorzieningen van lichte ondersteuning
  4. Resultaat 4: Iedere vergunninghouder neemt volwaardig deel aan onze samenleving
 2. Taakveld 620: Wijkteams
  1. Resultaat 1: Basisaanbod lichte ondersteuning
  2. Resultaat 2: Sociaal team
  3. Resultaat 3: Convenant huisartsen, jeugdgezondheidsartsen en de gemeente
 3. Taakveld 630: Inkomensregelingen
  1. Resultaat 1: Vergroten van de effectiviteit van het armoedebeleid
 4. Taakveld 640: Begeleide participatie
  1. Resultaat 1: Beschut werk
 5. Taakveld 650: Arbeidsparticipatie
  1. Resultaat 1: Meer uitkeringsgerechtigden doen mee: stromen uit naar werk, ontwikkelen zich naar een betere positie op de participatieladder
  2. Resultaat 2: Meer jongeren gaan aan het werk of terug naar school
  3. Resultaat 3: De Diamant-groep is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor inwoners met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking en afstand tot de arbeidsmarkt
 6. Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO)
  1. Resultaat 1: Maatwerkondersteuning
  2. Resultaat 2: Doelgroepenvervoer
 7. Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+
  1. Resultaat 1: Schuldhulpverlening
  2. Resultaat 2: WMO begeleiding
 8. Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18-
  1. Resultaat 1: Resultaatgerichte inkoop jeugdwerk
  2. Resultaat 2: Bestuurlijke aansturing van jeugdzorg in de regio
 9. Taakveld : Geëscaleerde zorg 18+
  1. Resultaat 1: Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis
  2. Resultaat 2: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 10. Taakveld 682: Geëscaleerde zorg 18-
  1. Resultaat 1: Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis