6. Sociaal domein

Taakveld 682: Geëscaleerde zorg 18-

Omschrijving

Veiligheid
Om de veiligheid van onze jongeren te waarborgen kunnen gemeenten een beroep doen op Veilig Thuis en het Zorg- en veiligheidshuis. Veilig Thuis heeft de maatschappelijke opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Het Zorg- en veiligheidshuis focust zich op casussen die complex en ketenoverstijgend zijn (die zowel zorg- als strafketen of een combinatie van drang en dwang nodig hebben voor een effectieve aanpak).

Jeugdreclassering en jeugdbescherming
Bureau Jeugdzorg (Gecertificeerde instelling) is een instelling voor Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. De hulpverlening in het gedwongen kader (opgelegd door de kinderrechter) wordt door de gemeente ingekocht. Bureau Jeugdzorg stelt de veiligheid en de optimale ontwikkeling van de kinderen voorop. Het doel is kinderen zo veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren.

Opvang jeugd
Indien een jeugdige opgevangen moet worden, anders dan in de thuissituatie, dan zijn er afspraken met verschillende zorgaanbieders die mogelijkheden bieden op het gebied van crisisopvang en/of pleegzorg.

Resultaten