Paragraaf H: Besparingen

Inleiding

Voor de huidige bestuursperiode (2014-2018) heeft de raad besloten tot een besparing op de bedrijfsvoering, de onderhoudskosten en de subsidies. Sinds dit besluit hebben we u via de paragraaf besparingen, opgenomen in de diverse P&C producten, op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

In deze begroting 2017 geven we u voor de laatste keer deze update. Reden hiervoor is dat de besparing op de bedrijfsvoering is opgenomen in de ABG begroting. Via de reguliere P&C producten van de ABG organisatie wordt u hierover in de toekomst geïnformeerd. Daarnaast is de besparing op de onderhoudskosten reeds gerealiseerd. Voor wat betreft de besparing op de subsidies is deze deels gerealiseerd en heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2017 besloten de resterende besparing te verwijderen uit de begroting. Hiermee resteren er binnen de begroting van Gilze en Rijen geen besparingen meer op bovenstaande onderwerpen, die nog moeten worden gerealiseerd.

1. Bedrijfsvoering

In de meerjarenbegroting 2014-2017 van Gilze en Rijen was een bezuinigingstaakstelling opgenomen op de ambtelijke organisatie. Daarnaast leidt de fusie van de ABG gemeenten tot kostenverhoging door een stijging van de ICT kosten en een BTW nadeel. Hier staan mogelijkheden tot efficiencyverbetering tegenover.

Zoals in de vastgestelde begroting 2017 van de ABG organisatie staat vermeld, is er een besparing opgenomen van € 370.000. Dit zou voor Gilze en Rijen een besparing betekenen van € 200.000 (op basis van de vaste verdeelsleutel van 53,8%). De besparing van € 370.000 denkt de ABG te realiseren door een besparing van € 270.000 op de personeelslasten en € 100.000 op de overige posten. In de loop van 2016 maakt de directie van de ABG een gedetailleerd plan om de besparing in 2017 te realiseren.

Daarnaast heeft de ABG organisatie de opdracht om het voorbereidingskrediet voor de fusie van € 2.000.000 terug te verdienen binnen 6 jaar. In 2017 stelt de directie ook hiervoor een plan van aanpak op.

De stand van zaken van beide onderwerpen komt terug in de reguliere P&C producten van de ABG organisatie.

2. Besparing onderhoudskosten

Op de onderhoudskosten was een besparing opgenomen van 10% in 2017 (€ 174.000) met een groeimodel van 3% in 2015, 6% in 2016 en 10% vanaf 2017:

Onderdeel

2016

2017

2018

2019

2020

Wegen – groot onderhoud

39.000

64.000

64.000

64.000

64.000

Wegen – dagelijks onderhoud

11.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Groen – groot onderhoud

11.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Groen – dagelijks onderhoud

35.000

59.000

59.000

59.000

59.000

Openbare verlichting – groot onderhoud

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Openbare verlichting – dagelijks onderhoud

7.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Totaal

105.000

174.000

174.000

174.000

174.000

Bovenstaande besparingen hebben we in mindering gebracht op de beschikbare budgetten en hebben we hiermee gerealiseerd. Mochten er afwijkingen ontstaan tussen de aangepaste beschikbare budgetten en de werkelijke uitgaven, dan rapporteren we hierover via de producten van de P&C cyclus.

3. Besparing subsidies

In de gemeentebegroting was vanaf 2016 een besparing opgenomen op de subsidies. Respectievelijk € 144.000 in 2016 en structureel € 288.000 vanaf 2017. De besparing op de subsidies was voorafgaand aan de Perspectiefnota 2017 deels gerealiseerd:

Onderdeel

2016

2017

2018

2019

2020

Besparing subsidies

144.000

288.000

288.000

288.000

288.000

Gerealiseerd

- 93.000

-128.000

- 130.000

- 130.000

- 130.000

Niet gerealiseerd / gemeld bij begroting 2016

-51.000

0

0

0

0

Nog te realiseren

0

160.000

158.000

158.000

158.000

De nog te realiseren besparing voor het jaar 2016 hadden we al meegenomen als nadeel in de begroting 2016 omdat wij het realiseren van deze besparing als niet realistisch achtten. Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2017 is besloten om ook de resterende besparingsopdracht voor de jaren 2017-2020 uit de begroting te halen. Hiermee is invulling gegeven aan de motie “besparing subsidies” ingediend bij de begrotingsbehandeling 2016.