Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

Treasury
 De uitvoering van treasury is geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente middels een statuut te regelen.

Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën van kracht geworden. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar.
Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

OZB woningen
Bij de OZB woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale ontwikkeling.

Algemeen uitgangspunt voor de belastingen is dat we uitgaan van een trendmatige verhoging. Voor meer informatie over de tariefstelling en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
 
OZB niet woningen
Bij de OZB niet woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale ontwikkeling.

Algemeen uitgangspunt voor de belastingen is dat we uitgaan van een trendmatige verhoging. Voor meer informatie over de tariefstelling en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.
 
Belastingen overig
De overige belasting die de gemeente int is alleen de hondenbelasting. De mutatie van de inkomsten uit hondenbelasting wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale ontwikkeling. Bij de hondenbelasting is geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaalde verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële verhoudingswet. In de verdeling wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in de besteding. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven, maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld besteedt (eigen prioriteitenstelling).

De groei of afname van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt de omvang van het gemeentefonds toe. Geeft het Rijk daarentegen minder uit, dan neemt de omvang van het gemeentefonds af. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat verder toegelicht in de financiële begroting.

De algemene uitkering is in de begroting 2017 verwerkt op basis van de septembercirculaire 2016.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.

Mutaties reserves
Binnen de begroting worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves opgenomen. Een overzicht mutaties reserves is opgenomen op pagina 141.

Resultaat van de rekening van baten en lasten
Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.

Resultaten