8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 830: Wonen en bouwen

Omschrijving

Toezicht & Handhaving
Naast de Toezicht & Handhaving op verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen richt het (Wabo) toezicht zich ook op de bestaande bouw. Hieronder valt ook illegale bewoning op en buiten de recreatieterreinen. Hierbij wordt er gehandeld op basis van klachten, meldingen, verzoeken tot handhaving en eigen constateringen van de toezichthouders. De regionale  samenwerking wordt opgezocht en er aangesloten bij projecten binnen de gemeente met betrekking tot ondermijning en de recreatietreinen.

Veilig recreëren
De ontwikkelingen binnen Gilze en Rijen maken dat het noodzakelijk is om stevig in te zetten op het brede terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving. Een onderdeel daarvan vormt  het intensiveren van de aanpak van illegale bewoning en handhaving in algemene zin. Ten aanzien van de recreatieterreinen wordt al gehandhaafd tegen illegale bewoning en vindt een pilot plaats. Aan de hand van de uitkomsten wordt bezien of er een aanvullende aanpak nodig is, bijvoorbeeld ten aanzien van permanente bewoning, brandveiligheid en illegale bebouwing. Voor het handhaven  illegale bewoning is een budget gereserveerd van € 40.000. Dit is bedoeld voor het uitvoeren van toezicht en het behandelen van de handhavingszaken die uit deze actie voortvloeien.  Daarnaast wordt er een budget van  € 20.000 gereserveerd voor de behandeling overige handhavingszaken.

Spoorzone Rijen
De realisatie van de door uw raad in 2014 vastgestelde 'Toekomstvisie Spoorzone Rijen' is in 2016 in een beslissende fase beland. De reden daarvan is het wachtspoor:  zoals wij eerder hebben gemeld is bekend geworden, dat dit wachtspoor in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) niet meer nodig is. Wij hebben ProRail al verzocht om contact op te nemen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de daadwerkelijke verwijdering voor te bereiden. Dit alles betekent ook, dat wij bij de verdere planuitwerking niet langer rekening hoeven te houden met dit wachtspoor. Vanuit die benadering hebben wij in de begroting voor 2017 bij onderstaande resultaat 1 een aantal belangrijke vervolgstappen opgenomen. We steven naar een integrale aanpak in samenwerking met onze stakeholders.

Resultaten