8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 820: Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Omschrijving

Met ingang van de begroting 2017 gelden nieuwe BBV regels en een hieruit voortvloeiende gewijzigde begrotingsindeling. Een van de veranderingen in de nieuwe indeling ten opzichte van die in de oude situatie, is dat de baten en lasten van de grondexploitatie gesplitst moeten worden weergegeven. De baten en lasten van de grondexploitaties voor woningbouw moeten op dit taakveld worden weergegeven. De baten en lasten van de grondexploitaties voor bedrijventerrein worden weergegeven op programma 3. In de paragraaf grondbeleid gaan wij dieper in op de inhoudelijke en financiële kant van de grondexploitatie voor zowel bedrijventerreinen als woningbouw.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen en activiteiten.