Incidentele baten en lasten

Wij zijn er in geslaagd om u een sluitende begroting 2017 te presenteren. Onze baten en lasten zijn dus met elkaar in evenwicht (begrotingsevenwicht). Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van materieel begrotingsevenwicht.  Dit houdt in dat de structurele lasten minimaal worden gedekt door structurele baten. Hierbij mogen dus incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt, maar structurele lasten niet door incidentele baten. Posten worden als incidenteel aangemerkt als ze een looptijd hebben van maximaal drie jaar. Posten met een looptijd van vier jaar en langer worden als structureel aangemerkt.
Uit onderstaand overzicht blijkt, dat onze begroting 2017 materieel in evenwicht is. Onze incidentele lasten zijn hoger dan onze incidentele baten. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op posten groter dan € 20.000.

Per programma geven wij u op de volgende pagina een overzicht  van de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, en een specificatie van de incidentele baten en lasten.