Vaststellingsbesluit

Gelet op het bepaalde in artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet is hierbij opgemaakt het
VASTSTELLINGSBESLUIT van de Programmabegroting 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingen van 31 oktober 2016 en 8 november 2016.

DE RAAD VOORNOEMD,

, de voorzitter

dr. A.J.W. Boelhouwer

, de griffier

mr. J.W. Timmermans