Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het beheer van kapitaalgoederen zoals wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting en gebouwen kost veel geld, in de lopende en de toekomstige exploitatie. Voor deze kapitaalgoederen hebben wij onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen actualiseren we met enige regelmaat.

Openbaar groen

Voor deze begroting geldt het meerjarenprogramma Groen 2009-2020. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma op. Voor het uitvoeren van het jaarprogramma is een bestemmingsreserve gevormd. Het beschikbare jaarbudget voor groen bedraagt structureel € 172.000.

Wegen

Voor deze begroting geldt het beheerplan wegen 2016-2020. Op basis van dit beheerplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld.

Ten aanzien van het onderhoud wordt tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd. Hierdoor bestaat altijd een actueel beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. De laatste inspectie heeft plaatsgevonden in 2015. In 2017 zal gezamenlijk met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau een inspectie worden uitgevoerd.

Voor het groot onderhoud aan de wegen geldt dat geen sprake is van achterstallig onderhoud. Voor het klein onderhoud geldt wel een onderhoudsachterstand. Met ingang van 2016 wordt deze achterstand geleidelijk ingelopen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar.

Het beschikbare jaarbudget voor groot onderhoud bedraagt € 446.000 en voor klein onderhoud € 80.000.

Riolering

In de vergadering van 8 juni 2015 heeft de raad het gemeentelijke rioleringplan (GRP) voor de planperiode 2016-2020  vastgesteld. In dit plan is het toekomstig beleid en beheer van de riolering uiteengezet. De financiële consequenties zijn in de begroting 2017 verwerkt.

Eventuele overschotten of tekorten binnen de exploitatie riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering.

Gebouwen

Op 17 maart 2015 is de Nota Gebouwenbeheer 2015 vastgesteld. In deze nota geven we onder andere een financiële doorkijk van de onderhoudswerkzaamheden voor de periode 2015-2024. Het beschikbare jaarbudget voor het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen bedraagt € 150.071.

Openbare verlichting

In maart 2014 heeft uw gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe wij binnen onze gemeente omgaan met openbare verlichting. Op basis van dit beleidsplan heeft de gemeenteraad in maart 2016 besloten om in één keer 70% van de conventionele openbare verlichting te vervangen door led-verlichting. Tevens heeft de raad besloten in één keer 33% van alle lichtmasten te vervangen.

In 2017 is voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting een bedrag beschikbaar van € 82.000.