Lijst van gebruikte afkortingen

ABG

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en  Gilze-Rijen

APV

Algemene plaatselijke verordening

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B&W

Burgemeester en wethouders

BBV

Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit Zelfstandigen

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BORijen

Betrokken Ondernemers Regio Rijen

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BRP

Basisregistratie personen

BV

Besloten vennootschap

BZK

Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

COVM

Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne

CPB

Centraal Planbureau

CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap

CV

Commanditaire vennootschap

DHW

Drank- en Horecawet

DIFTAR

Gedifferentieerde tarieven

EMU

Economische en Monetaire Unie

ENGR

Energie coöperatie Gilze-Rijen

EPC

Energieprestatie coëfficiënt

EU

Europese Unie

EVZ

Ecologische verbindingszones

FIDO

Financiering decentrale overheden

FPC

Finance planning en control

FVA

Financiële vaste activa

GBA

Gemeentelijke basisadministratie

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GPR

Gemeentelijke praktijk richtlijn

GRIC

Gilze en Rijens Industrieel Contact

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

I&M

Infrastructuur en milieu

ID

Identiteitskaart

IBOR

Integraal beheer van de openbare ruimte

IDOP

Integraal dorpsontwikkelingsplan

IHP

Integraal Onderwijshuisvestingsplan

KCC

Klant Contact Centrum

Ke

Kosteneenheden

LTA

Lokale toeristische adviesraad

LVO

Landelijk verbeterprogramma overwegen

MER

Milieueffectenrapportage

MFA

Multifunctionele accommodatie

MVA

Materiële vaste activa

MWB

Midden West-Brabant

NGE

Niet Gesprongen Explosieven

NLGR

Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen

NUP

Nationaal uitvoeringsprogramma

NV

Naamloze vennootschap

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OZB

Onroerende zaakbelastingen

P&C

Planning & control

PM

Pro Memorie

PN

Perspectiefnota

PPS

Publiek-private samenwerking

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SROI

Social return on investment

SW

Sociale Werkvoorziening

SWUNG

Samen werken in de uitvoering van nieuw geluidbeleid

TC

Tennisclub

VANG

Van Afval naar Grondstof

vGRP

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VIP

Vrijwilligers Informatie Punt

V&J

Ministerie van veiligheid en justitie

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VVN

Veilig Verkeer Nederland

VVNO

Vliegende Vennen Noord-Oost

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

Wro

Wet ruimtelijke ordening

WV

Weerstandsvermogen

WW

Werkeloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

WZSW

Wonen zorg en service in de wijk

ZLTO

Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie