Overhead

Taakvelden

Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV
Het taakveld Overhead is nieuw in de programmabegroting 2017. Overhead is een term waarmee de activiteiten worden aangeduid die niet horen tot het primaire proces van een organisatie. Overheadkosten zijn bijvoorbeeld kosten van leidinggeven, van administratie, ICT, P&O, facilitaire zaken maar ook telecom, verzekeringen, repro en managementkosten. Het is een verzameling van grote en kleine posten, maar bij elkaar gaat het om een bedrag dat een belangrijk deel van de kostprijs uitmaakt. Het zijn tegelijkertijd noodzakelijke en deels onvermijdbare kosten. Zonder deze diensten kan een organisatie niet goed functioneren.

In het BBV staan geen bepalingen met betrekking tot de wijze van kostenverdeling. Elke gemeente kan hieraan naar eigen inzicht of behoefte invulling geven. Een kostenverdeelstaat is volgens de wet niet verplicht. Maar voor een onderbouwing van de kostendekkendheid is die wel van belang. Kostenverdeling geeft een volledig beeld van wat een product kost. Wettelijke kaders schrijven wel voor dat de tarieven voor diverse producten niet meer dan kostendekkend mogen zijn. In de kostprijs mag overhead worden meegenomen als die ‘in enig verband’ staat met het product.

Dit programma geeft inzicht in de bedrijfsvoeringskosten. Tot 2015 werden de kosten van de bedrijfsvoering op basis van een complexe methode van kostenverdeling toegerekend aan de uitvoeringsprogramma’s. In 2016 was de bijdrage aan de ABG organisatie (bedrijfsvoering) op één post in de begroting opgenomen.
Vanaf 2017 vindt begroting en verantwoording van overhead plaats in dit programma. Het programma geeft op een transparante wijze inzicht in de activiteiten en de kosten van alle overhead die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma’s toe te rekenen is.

De voordelen van de nieuwe werkwijze zijn:
• Er is inzicht in de kosten van overhead.
• Waar mogelijk komen de kosten en opbrengsten direct naar de programma’s.
• Sturing en verantwoording wordt mogelijk op beïnvloedbare onderdelen.
• De vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt groter.
• De transparantie verbetert.