8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening

Omschrijving

Invoeringstraject Omgevingswet
In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken en denken: we geven zoveel als mogelijk ruimte aan initiatieven, waarbij we oog blijven houden voor het algemeen belang en de juridische haalbaarheid van plannen. Dit vraagt om een cultuuromslag bij medewerkers, bestuurders en plannenmakers.  Dit is  van toepassing voor alle ABG-gemeenten. Er wordt een krediet vastgelegd in de perspectiefnota voor het ABG project van in totaal € 100.000.  Voor Gilze en Rijen betekent dit een bedrag van € 53.600. Dit bedrag wordt vastgelegd in een investeringskrediet voor de jaren 2016-2020.

Resultaten