6. Sociaal domein

Taakveld : Geëscaleerde zorg 18+

Omschrijving

Opvang en beschermd wonen
Op grond van de Wmo zijn we als gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) en beschermd wonen.
Kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis.
Bij beschermd wonen gaat het om inwoners met een psychologische beperking of psychiatrische
aandoening, die tijdelijk of permanent een woonomgeving met toezicht nodig hebben voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving. Wanneer de problematiek zo ernstig is dat zij daarom (in een bepaalde periode) niet zelfstandig kunnen wonen dan kunnen zij verblijven in een beschermde woonomgeving bij een instelling, met het daarbij behorende toezicht en begeleiding.

Vanaf 2015 is er sprake van een gescheiden verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het wonen en de begeleiding van cliënten, die aangewezen zijn op Beschermd Wonen. De behandeling van deze personen blijft onderdeel van de Zorgverzekeringswet.

Opvang en beschermd wonen zijn een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Het rijk heeft er voor gekozen voor de financiering van opvang en beschermd wonen met de constructie van centrumgemeenten te werken en heeft de gemeente Tilburg de verantwoordelijkheid gegeven beschermd wonen voor onze gemeente te organiseren.

Op landelijk niveau is er momenteel discussie over de gehanteerde centrumgemeenteconstructie.
De VNG pleit ervoor de verantwoordelijkheid en budgetten voor beschermd wonen gelijk te verdelen over alle gemeenten. De gedachte hierachter is dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Een beschermd thuis in plaats van een beschermde woonvoorziening dus. Ondersteuning en zorg moeten daarvoor dichtbij en snel beschikbaar zijn. Dit sluit aan bij de lokale opgaven van gemeenten in het sociaal domein.

In 2017 zal duidelijk worden in hoeverre de rijksoverheid de aanbevelingen van de VNG overneemt en wat de lokale consequenties hiervan voor Gilze en Rijen zijn.

Veiligheid
Veilig Thuis Midden-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor inwoners en professionals in de gemeente Gilze en Rijen. Wij subsidiëren Veilig Thuis om uitvoering te geven aan de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.
 
In het kader van het borgen van de veiligheid van onze inwoners is daarnaast de netwerksamenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis tussen de verschillende ketens straf (politie en justitie), zorg (organisaties zorg en welzijn) en bestuur (gemeenten) van belang. Het zorg- en veiligheidshuis richt zich op de aanpak van complexe problematiek. Specialisten bieden ondersteuning in casussen waar professionals binnen de reguliere ‘eigen’ keten niet voldoende tot een duurzame en doeltreffende oplossing komen. 

De gemeente Tilburg maakt namens en in overleg met de regiogemeenten in West-Brabant afspraken met Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Resultaten