6. Sociaal domein

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving

Resultaatgestuurde inkoop jeugdhulp
Het streven is om op 1 januari 2017 de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant resultaatgericht in te kopen (inkoop van arrangementen) in plaats de inkoop van producten.

De belangrijkste voordelen van resultaatgerichte inkoop zijn:

  • de perverse productieprikkel in de huidige financieringssystematiek verdwijnt;
  • de gemeente heeft de regie op het resultaat, de zorgaanbieder is als inhoudelijk deskundige verantwoordelijk voor de hoe-vraag;
  • administratieve lastenverlichting omdat  arrangementen worden ingekocht in plaats van losse producten;
  • innovatie en samenwerking tussen zorgaanbieders, het sociale netwerk en het sociaal team wordt gestimuleerd.

De regio Hart van Brabant werkt aan gezinsarrangementen, waarbij alle ondersteuning die een gezin nodig heeft in één plan wordt samengebracht. Daarbij is één coördinator (sociaal team of zorgaanbieder) verantwoordelijk voor het behalen van het afgesproken resultaat.
Het is niet haalbaar om vanuit de bestaande praktijk in één keer de stap te maken naar gezinsarrangementen. Invoering van de arrangementen jeugdhulp in 2017 vormt wel een belangrijke tweede stap voor de ontwikkeling van gezinsarrangementen.

De ambitie is dat er vanaf 2018 gezamenlijk met de WMO wordt ingekocht, zodat er daadwerkelijk vorm gegeven kan worden aan het werken met gezinsarrangementen.  

Bestuurlijke aansturing van de jeugdzorg in regio borgen
De bestuurlijke aansturing van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant is geborgd binnen de gemeenschappelijke regeling (governance). We blijven gericht op de samenwerking in de regio.

Doorontwikkeling werkwijze sociaal team
Het sociaal team leert om met creatieve oplossingen te komen als het meer effect heeft dan de inzet van jeugdhulp uit het oude stelsel of het stapelen van zorg. We denken in maatwerkoplossingen die altijd een afweging zijn tussen de mogelijkheden voor het inzetten van eigen kracht, het verminderen van maatschappelijke kosten en de juridische rechtmatigheid. Hierdoor wordt duidelijk waar er verbeterpunten zijn in het huidige ondersteuningssysteem in brede zin. M.a.w. we worden ons steeds bewuster dat er altijd andere verbindingen te leggen zijn dan tot nu toe gebruikelijk waren. Dit vraagt een continue alertheid van onze medewerkers en vraagt ook dat we hierin in samenwerking met andere disciplines binnen de gemeente leren.

Maatwerk gericht op kind en gezin
Deze opgave is gericht op het verminderen van de inzet van specialistische hulp naar minder zware hulp, zonder dat kinderen buiten de boot vallen. Jeugdzorg is vaak nog eenzijdig op het kind gericht met onvoldoende oog voor de problemen en mogelijkheden van het gezin/het systeem waarin het kind opgroeit. Het (rijke) perspectief van het kind en zijn of haar ouders is vaak nog onvoldoende het vertrekpunt bij de aanpak van vraagstukken. Hieraan willen we de komende jaren meer aandacht besteden.

Resultaten