6. Sociaal domein

Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving

Onder dit taakveld valt dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking. Deze dienstverlening omvat het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, de immateriële  maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals hulp bij het huishouden en begeleiding, de persoonsgebonden budgetten via de Wmo en de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.

Meedoen
We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende en faciliterende rol. We gaan daarbij uit van:

  • De kracht van de samenleving: We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de samenleving
  • Vertrouwen in de samenleving: Bureaucratische (verantwoordings)- structuren maken plaats voor sturen op prestaties en resultaat
  • Differentiatie en maatwerk: Er is voldoende ruimte voor lokaal maatwerk. Om maatwerk mogelijk te maken wordt er een zogenaamde knelpuntenpot beschikbaar gesteld.
  • Samenwerken en kennis delen: Gemeenten in de regio werken samen, delen kennis en stimuleren en ontwikkelen elkaar.

Daar waar nodig wordt maatwerkdienstverlening verstrekt.

Schuldhulpverlening
In 2017 gaan we beoordelen of de toegang tot de wet gemeentelijk schuldhulpverlening en de uitvoering van deze wet moeten aanpassen en verbeteren. Als basis zal gelden het door de gemeenteraad vastgestelde plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van onze gemeente.

Eigen bijdragen Wmo maatwerkvoorziening begeleiding
Vanuit verschillende kanten zijn er signalen ontvangen die aanleiding geven te beoordelen of de huidige wijze waarop de eigen bijdrage bij begeleiding wordt vastgesteld bijgesteld moet worden. Eind 2016 bekijken we of we de hoogte van eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening begeleiding moeten bijstellen, waardoor eventuele wijzigingen vanaf 1-1-2017 van kracht kunnen worden.

Aanbesteding maatwerkvoorziening begeleiding
In 2017 wordt besloten of we starten met de inkoop van de begeleiding en in welke vorm. Er is nog een doorlopend contract met diverse zorgaanbieders. Regionaal wordt er mogelijk gekozen voor een nieuwe aanbesteding. We moeten beoordelen of Gilze en Rijen daar aan mee wil doen.

Resultaten