6. Sociaal domein

Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO)

Omschrijving

Onder dit taakveld vallen de materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen zijn met name rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Meedoen
We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende en faciliterende rol. We gaan daarbij uit van:

  • De kracht van de samenleving: We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de samenleving
  • Vertrouwen in de samenleving: Bureaucratische (verantwoordings)- structuren maken plaats voor sturen op prestaties en resultaat;
  • Differentiatie en maatwerk: Er is voldoende ruimte voor lokaal maatwerk. Om maatwerk mogelijk te maken wordt er een zogenaamde knelpuntenpot beschikbaar gesteld;
  • Samenwerken en kennis delen: Gemeenten in de regio werken samen, delen kennis en stimuleren en ontwikkelen elkaar.

Daar waar nodig worden materiële voorzieningen verstrekt.

Doelgroepenvervoer
In 2016 is de aanbesteding voor doelgroepenvervoer gestart. In 2017 moet de gunning plaatsvinden. Vooralsnog beperkt het vervoer zich tot het Wmo vervoer voor het onderhouden van sociale contacten en het leerlingenvervoer. In 2017 en daarna beoordelen we of er nog vervoersstromen zoals vervoer i.v.m. Wmo begeleiding en op grond van de Jeugdwet toegevoegd kunnen worden.

Resultaten