6. Sociaal domein

Taakveld 650: Arbeidsparticipatie

Omschrijving

Werk en participatie
We zien nog steeds dat het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt. Met de komst van de nieuwe Participatiewet per 2015 zijn er nieuwe verantwoordelijkheden naar de gemeente gekomen, vooral op het gebied van sociale werkvoorziening en jongeren met een arbeidshandicap (Wajong). Reden te meer om intensieve contacten met onze lokale bedrijven te onderhouden.
Wij willen samen met de werkgevers zorgen dat er geen inwoner aan de kant hoeft te staan. Voorbeelden zijn re-integratietrajecten, werkgeversakkoorden, leer- werktrajecten, stageplekken en bedrijfsbezoeken. Wij stimuleren deelname aan Talent2work, en bij aanbestedingen gaan we uit van social return, waarbij ondernemers wordt gevraagd om voor 10% van de in te zetten arbeid gebruik te maken van personen in de bijstand of met een arbeidshandicap. Onze werkzoekenden benaderen we actief om te zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk wordt. Dat doen we door een tegenprestatie te vragen en door, als dat nodig is, gerichte sociale activering.

Wet banenafspraak
In het sociaal akkoord van april 2013 spraken het Kabinet en sociale partners af 125.000 banen te gaan realiseren voor mensen met arbeidsbeperkingen. 100.000 banen in de markt sector en 25.000 in de overheids sector. Belangrijk hierbij is dat werkgevers kandidaten die tot de doelgroep banenafspraak horen, kunnen vinden op een eenvoudige manier. Landelijk is hiervoor de 'kandidatenverkenner banenafspraak' ontwikkeld. Gemeenten kunnen hun kandidaten via dit instrument in beeld brengen. Hiervoor moet de gemeente wel aangesloten worden op de kandidatenverkenner. Aansluiting wordt gerealiseerd in samenwerking met de Vliegende Brigade van de programmaraad en het regionaal werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Resultaten