6. Sociaal domein

Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving

Participatie Vergunninghouders
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom ten opzichte van voorgaande jaren.
Veel vluchtelingen krijgen een vergunning om (tijdelijk) te blijven. Dit resulteert in een verhoging van het aantal te huisvesten vergunninghouders. Na(ast) huisvesting is de participatie en integratie van de vergunninghouder in de lokale samenleving een belangrijke taak van de gemeente.
Om deze participatie en integratie van vergunninghouders te bevorderen is het nodig om in samenhang beleid op te stellen op het gebied van onderwijs, gezondheid, (vrijwilligers)werk en huisvesting.

In 2017 gaan we de participatieverklaring uitvoeren voor vergunninghouders. Dit is een verplichting vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De participatieverklaring houdt o.m. in, een nadere kennismaking met de Nederlandse kernwaarden door middel van workshops en het ondertekenen van een (landelijk vastgestelde) verklaring. Dit traject willen we gaan uitvoeren op een manier die past bij de lokale situatie van de gemeente.

Wijk en buurtbeheer en burgerkracht
Het wijk- en buurtbeheer richt zich op de fysieke en de sociale leefbaarheid in onze gemeente. Onze bewoners krijgen een grotere rol in het wijk- en buurtproces, ze richten als het ware zelf hun eigen woonomgeving in en al doende leren ze elkaar beter kennen en verbetert de sociale cohesie in de straat of buurt. We gebruiken hierbij de term burgerkracht of burgerinitiatief.
Wij zorgen voor de regie, faciliteren de bewoners en leggen de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de straten/wijken zoveel mogelijk bij de bewoners neer. Deze werkwijze noemen we de gekantelde werkwijze. De gekantelde werkwijze passen we al een paar jaar toe en wordt positief ervaren door zowel bewoners als de gemeente. Er is sprake van een continu leerproces waarbij we onze werkwijze samen met de bewoners verbeteren.
Het uiteindelijke eindresultaat dat we willen bereiken is een grote betrokkenheid van bewoners in de gemeente Gilze en Rijen. De bewoners voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen fysieke leefomgeving maar hebben ook zorg voor elkaar en ondersteunen elkaar daar waar nodig. Tevens is er sprake van een positieve relatie tussen de bewoners en de gemeente en weten beide partijen elkaar goed te vinden en samen te werken. Dit noemen we de betrokken samenleving (bekend als civil society).

Resultaten