6. Sociaal domein

Taakveld 620: Wijkteams

Omschrijving

Informele ondersteuning
Informele ondersteuning betreft de inzet van vrijwilligers en de eigen kracht van inwoners en hun systemen. Informele ondersteuning neemt een belangrijke plaats in binnen het totale ondersteuningsaanbod. We streven er immers naar dat inwoners zo veel mogelijk op eigen kracht, met behulp van hun eigen netwerk, kunnen participeren.

Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de draagkracht van het netwerk van kwetsbare inwoners.
Ook wordt er mantelzorgondersteuning geboden via het lokaal steunpunt mantelzorg.    
Ondersteuning door vrijwilligers vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Het VIP en het lokale verenigingsleven spelen hierin een belangrijke rol.

Vrij toegankelijke ondersteuning
De vrij toegankelijke ondersteuning in de gemeente Gilze en Rijen bestaat naast de informele ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers ook uit professionele ondersteuning. Deze professionele ondersteuning wordt in onze gemeente uitgevoerd door de verschillende organisaties (IMW Tilburg, Contour de Twern, MEE West-Brabant en de GGD Hart van Brabant).

De gemeente Gilze en Rijen heeft ervoor gekozen om geen centraal loket in te richten maar de vertrouwde punten te behouden waar ouders hun vragen kunnen stellen. Ouders kunnen voor al hun opvoed- en opgroeivragen nog steeds terecht bij de schoolmaatschappelijk werker van het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige van de GGD, algemeen maatschappelijk werk, stichting MEE en contour de Twern.

De gemeente heeft subsidieafspraken gemaakt met de genoemde organisaties. In 2017 zullen we in de lijn van het vernieuwde subsidiebeleid komen tot nieuwe afspraken met de aanbieders van vrij toegankelijke, professionele ondersteuning.  

Sociaal team
Het sociaal team wordt ingezet in situaties die complex, meervoudig en fragiel zijn en als partijen in de vrij toegankelijke ondersteuning merken dat er intensievere jeugdhulp nodig is. Het sociaal team is een bundeling van verschillende expertises. Zo zijn er ook jeugdexperts aan verbonden. Zij gaan met het gezin in gesprek en bekijken samen met ouders wat er nodig is en organiseren waar nodig de intensieve jeugdhulp. Het sociaal team is de toegang voor inzet van specialistische en intensieve jeugdzorg.

Medisch domein
In de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat naast gemeenten ook huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen het mandaat hebben om cliënten door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg.  

Samenwerking in de keten
Veel ondersteuningsvragen binnen het sociaal domein kenmerken zich door problemen op verschillende leefdomeinen en dus veel betrokken partijen.  We zien nog te vaak dat ondersteuningsvragen verkokerd worden aangepakt en dat iedere betrokken organisatie de ondersteuningsvraag vanuit zijn eigen context benadert, maar dat de som van de individuele oplossingen niet de beste oplossing voor de inwoner en de samenleving is. Om dit te doorbreken zijn andere vormen van samenwerking nodig, waarbij gezamenlijke huisvesting een belangrijke ondersteunende randvoorwaarde vormt.  
We gaan hiermee experimenteren met als doel om de ondersteuning van inwoners met problemen op meerdere domeinen meer in samenhang uit te voeren en professionele ondersteuning meer te verbinden met informele ondersteuning.

Resultaten