5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving

Groene gemeente
Gilze en Rijen is een groene gemeente, gelegen tussen twee grote steden. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, (verbrede) landbouw en recreatie & toerisme. Het Bestemmingsplan Buitengebied is het ruimtelijk kader waaraan functies, activiteiten en ontwikkelingen getoetst worden. Wij overleggen structureel met de ZLTO, NLGR, Brabants Landschap e.d. over het afstemmen van elkaars activiteiten. Wij staan open voor het verplaatsen van agrarische bedrijven als er sprake is van een conflict met de leefomgeving, mits dit past binnen de bestaande regelgeving.
Wij vinden het belangrijk, dat de biodiversiteit wordt vergroot. Bij gemeentelijke werkzaamheden houden we daar rekening mee, bijvoorbeeld door gevarieerd gebruik van geschikt plantmateriaal. We gaan binnen onze gemeente zorgvuldig om met bestaande groene elementen (houtwallen e.d.) en bomen. We zoeken hiervoor ook de samenwerking met onze burgers en de NLGR en ZLTO. Wij streven bij de ruimtelijke inrichting van onze gemeente naar een goede balans tussen bouwen en groen. Hierbij verliezen we de wensen van de burgers niet uit het oog. Bij nieuwe projecten proberen we flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien of in te passen. Waar dat niet kan zorgen wij voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve compensatie.
Als dit past in de omgeving krijgen zo veel mogelijk (inheemse) soorten bomen en planten een kans.
Uitgangspunt bij onze projecten is het behouden en versterken van het groen in het buitengebied en in de dorpen. We zoeken waar mogelijk “groene” samenwerking met burgers, bedrijven, buurgemeenten en andere overheden. Voor het duurzaam inrichten van het groen in de gemeente stellen we in onze contracten eisen aan duurzaamheid voor de projectrealisatie, toe te passen materialen en planten.

Opknappen entrees van de 4 kernen
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017 door de Raad is een aangenomen om een onderzoek te doen naar het verfraaien van de kom entrees van de 4 kernen.
Om hieraan uitvoering te geven stellen wij voor om in 2017 een locatieonderzoek te houden en een plan van aanpak op te stellen. Een extern bureau zal hiervoor ingehuurd worden. De kosten van dit onderzoek ramen wij op een bedrag van € 20.000.

Kwaliteitsgroen in de gemeente Gilze en Rijen
Door de gemeenteraad is een motie ‘Kwaliteitsgroen in de gemeente Gilze en Rijen’ vastgesteld. Op basis van die motie voeren we in 2017 een haalbaarheidsonderzoek uit voor het Kwaliteitsgroen in onze gemeente. Met het haalbaarheidsonderzoek brengen we de kosten in beeld voor de verwerving van gronden, het wijzigen van bestemmingsplannen en van de  inrichting. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek stellen we prioriteiten en stellen we een Plan van Aanpak vast. Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is € 30.000 opgenomen.

Potentieel monumentale bomen
In overleg met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) is een plan opgesteld voor het aanplanten van 50 ‘potentieel monumentale bomen‘.  We hebben samen met de NLGR onderzocht op welke locaties dat mogelijk is. Het gaat om bomen van duurzame soorten die gunstige groeiomstandigheden bezitten en we kiezen voor locaties die niet bedreigd worden door toekomstige ontwikkelingen.  Het planten van de bomen vindt plaats in de periode tot 2020. Naast reeds beschikbare middelen is voor het planten van de bomen € 50.000 extra gereserveerd in de begroting 2017.    

Speelruimte beleid
Binnen onze gemeente voeren we een actief speelruimte beleid zoals vastgelegd in de speelnota “wie gaat er mee buiten spelen”. Op basis van de jaarlijkse onderhoudscontroles van de speelruimtes en op basis van bewonersinitiatieven vervangen we speeltoestellen en breiden we de speelruimtes in onze gemeente uit. Dit doen we uiteraard op een gekantelde werkwijze waarbij bewoners een grote rol krijgen in het proces.

Resultaten