4. Onderwijs

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Omschrijving

Inleiding
Via het Brede School concept wordt kinderen de mogelijkheid geboden om ook buiten schooltijd bezig te zijn met hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur of milieueducatie. Op het gebied van sport zetten we daartoe buurtsportcoaches in; daarnaast nodigen we lokale verenigingen en organisaties uit aan dit concept deel te nemen. Scholen maken daarin overigens zelf hun keuzes. Het is van belang dat de jeugd ook zelf aangeeft wat zij belangrijk vindt binnen onze gemeente. De jeugdgemeenteraad heeft daarbij in de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld.

Doorgaande leerlijn
We vinden het belangrijk om samen met de schoolbesturen, besturen van peuterspeelzalen en kinderopvangcentra goede doorgaande leerlijnen tot stand te brengen. Dit doen we via de lokale educatieve agenda.
De invoering van de landelijke wetgeving over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang is een jaar opgeschoven naar 1-1-2018. Eerder koersten we op het harmoniseren (eind) 2016, maar de landelijke kaders bleken nog niet voldoende helder te zijn in 2016. We stellen in 2017 in samenwerking met de peuterspeelzaal-organisaties beleid op om te komen tot deze harmonisatie.   

Brede school activiteiten
Via onze brede school coördinator worden scholen gestimuleerd en geadviseerd een gevarieerd, laagdrempelig en voor de kinderen verrijkend (naschools) brede school activiteitenaanbod te organiseren. Eind 2016 wordt het huidige beleid geëvalueerd en begin 2017 wordt nieuw meerjarig beleid opgesteld in samenwerking met de scholen. Hierbij zal waarschijnlijk nog meer de verbinding gezocht worden tussen schools en naschools aanbod en de verschillende sport-, cultuur- en onderwijs/zorginstellingen in onze gemeente.  

Leerlingenvervoer
Gemeenten moeten leerlingen met een beperking zo zorgvuldig mogelijk van en naar school vervoeren. Daarbij staan voor ons maatwerk en kwaliteit voorop. Wij kiezen daarbij niet als vanzelfsprekend voor de goedkoopste oplossing. Wij maken gebruik van de deskundigheid van scholen. En we kijken in hoeverre het in het traject naar zelfredzaamheid mogelijk is om openbaar vervoer de aangewezen vervoersvorm te laten zijn. Dit natuurlijk alleen als de leerling in staat is daarvan gebruik te maken. In 2016 hebben we hiervoor al een pilot (MEE op weg) uitgevoerd voor de groep kinderen die vanaf het schooljaar 2016-2017 gebruik maken van het speciaal voortgezet onderwijs.

Resultaten