4. Onderwijs

Taakveld 420: Onderwijshuisvesting

Omschrijving

De gemeente heeft de afgelopen jaren haar verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting zeer serieus genomen. Via het Integraal OnderwijshuisvestingsPlan (IHP) is er inmiddels veel geïnvesteerd in kwalitatief goede en gezonde huisvesting voor onze basisschoolleerlingen. De komende periode werken we aan het afronden van het IHP. Door middel van het realiseren van openbare schoolspeelterreinen willen we kinderen uitdagen tot bewegen en sporten.
Het semi-permanent lokaal van de BvM-school staat op de nominatie om gesloopt te worden. Alvorens daartoe over te gaan willen we met het schoolbestuur een toekomstvisie opstellen voor deze school.

Resultaten