2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 210: Verkeer en vervoer

Omschrijving

Aanpak diverse fietsverbindingen.
In 2017 wordt gewerkt aan de volgende fietsverbindingen:

  1. De fietsvoorziening Molenschot-Gilze wordt uitgevoerd;
  2. Het in 2016 gekozen alternatief voor het opknappen van het fietspad Tilburgsebaan wordt nader uitgewerkt. Op basis van de uitwerking  zal een planning worden opgesteld voor de uitvoering;
  3. De fietsvoorziening Gilze - Riel wordt in nauw overleg met de gemeente Goirle verder voorbereid en uitgewerkt.

Aanpakken van straten waar de doorstroming of de verkeersveiligheid in het geding is.
In 2017 wordt aan de volgende projecten gewerkt:

  1. De bochten in de Mary Zeldenrustlaan zullen worden aangepast om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren;
  2. In nauw overleg met de betrokken partijen zal het plan voor het Raadhuisplein verder worden uitgewerkt;
  3. De aanpassingen van het kruispunt Constance Gerlingsstraat - Spoorlaan Noord worden verder geconcretiseerd.

Glasvezel in het buitengebied
Er is een grote behoefte aan glasvezel vooral bij particulieren en bedrijven in het buitengebied.
Het buitengebied is relatief dunbevolkt. Daardoor is aanleg en exploitatie van een glasvezelinfrastructuur duur. Omdat de markt teveel afwachtte heeft de provincie Noord Brabant in 2014 een geldelijke bijdrage (lening met lage rente en een lange looptijd beheerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij B.O.M.) in het vooruitzicht gesteld als voorfinanciering voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van alle gemeentes in Noord Brabant.
Mabib (Maatschappij voor Breedband In Brabant) en Midden Brabant Glas (MBG) zijn twee ontwikkelmaatschappijen die glasvezel willen gaan aanbieden in principe voor alle buitengebieden van Noord-Brabant waar geen glasvezel of coaxkabel ligt. De lening van de B.O.M. als zijnde een voorfinanciering is gegund aan Mabib, maar MBG gaat ook starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente.
Voor overleg en afstemming is het bedrijf Tele-BS ingeschakeld  om met beide partijen te overleggen om zaken op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door  twee leidingen in één sleuf te leggen De kosten van dit bureau kunnen in de legeskosten, die bij de bedrijven in rekening worden gebracht, voor het leggen van kabels en leidingen, in rekening gebracht.

Goede openbare verlichting met het oog op de sociale- en de verkeersveiligheid.
Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.190.000 voor het in 1 keer vervangen van SOX armaturen voor LED armaturen. Per 1 januari 2017 lopen in de drie ABG-gemeentes de contracten voor het dagelijks onderhoud van de openbare verlichting af.
In 2016 wordt een bestek voorbereid ten behoeve van het vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen in ABG verband. In dit bestek worden ook de nieuwe contracten voor het dagelijks onderhoud meegenomen. De aanbesteding vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 plaats. De daadwerkelijke vervangingen vinden in 2017 plaats.

Verkeersveilig maken van schoolroutes
De afgelopen jaren is door de uitvoering van het Octopus project de veiligheid rondom de school en schoolroutes al flink verbeterd. We hebben regelmatig overleg met de scholen en besteden hier aandacht aan. Als er knelpunten zijn/ontstaan dan pakken we die aan. Ook in 2017 zal met de scholen overleg gevoerd worden over onder meer de veiligheid van schoolroutes. Zo nodig zullen maatregelen worden genomen.

Verbreding N282
In nauw overleg met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg wordt gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming van de N282, de leefbaarheid in de kern Hulten en de veiligheid van de omgeving. Voor dit doel is een projectorganisatie opgericht.  De bewoners van Hulten zijn actief betrokken bij dit proces. In 2016 zal naar verwachting het bestemmingsplan worden vastgesteld. Als alles volgens plan verloopt, kan in 2019 gestart worden met de uitvoering van de maatregelen.

Resultaten