7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 730: Afval

Omschrijving

1.   Het Diftar systeem handhaven en aanpassen t.b.v. de VANG ambitie (doelstelling)
Het ministerie van I&M heeft in het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) de doelstelling opgenomen om de hoeveelheid restafval in 2020 terug te dringen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Het afvalplan 2012-2016 is geëvalueerd. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan de ambitie uitgesproken om de VANG doelstelling te realiseren. Deze afspraak is eveneens vastgelegd in de gemeentelijke duurzaamheidsnotitie. Geconcludeerd is dat voor de realisatie van de VANG doelstelling een trend-breuk noodzakelijk is. Dit betekent dat het huidige inzamelsysteem gewijzigd moet worden. Er zijn een aantal scenario’s die de VANG doelstelling haalbaar maken. De scenario keuze is bepaald door het hanteren van het uitgangspunt dat de te nemen maatregelen, tegen zo laag mogelijk kosten en een goed serviceniveau naar onze inwoners, wordt uitgevoerd.

2.   Uitbreiden en flexibiliseren van de openstelling van de milieustraat.
De afgelopen jaren 2006-2015 is het aantal jaarlijkse bezoekers wederom toegenomen, tot 29.262 in 2015. Het alleen betalen voor restafval en het gratis kunnen aanbieden van de herbruikbare afvalstoffen (grondstoffen) heeft de bezoeker van de milieustraat goed opgepakt door het  afval vooraf gescheiden aan te leveren. Afvalscheiding op de milieustraat bevorderd de VANG doelstelling. De jaarlijkse toename van bezoekers vraagt wellicht om uitbreiding en/of flexibilisering van de openstellingstijden. De verruiming van de openingsuren is onderdeel van het plan van aanpak dat in verband met de aanpassing van het inzamelsysteem (zie 1.) is opgesteld.

3.   Tegengaan van zwerfvuil, onder andere door communicatie en inzet van BOA’s en aanpassing APV.
Gilze en Rijen is deelnemer aan de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Jaarlijks wordt een plan ingediend waarmee financiële middelen vanuit het afvalfonds worden toegezegd aan de gemeente voor de ‘extra’ aanpak van zwerfafval. Met behulp van deze middelen is de gemeente in 2016 gestart met deelname aan een (reeds lopend regionaal) educatief project ter beïnvloeding van het onbewuste gedrag. Educatieve lespakketten worden tezamen met een gastdocent aangeboden aan alle scholen in het Primair onderwijs en Buitenschoolse opvang. Dit draagt bij aan het preventief voorkomen van zwerfafval op de langere termijn. In 2016 is gestart met het pilot project ‘Schoon belonen’, een initiatief van stichting Nederland Schoon. Maatschappelijke instanties (scholen, sport- en buurtverenigingen, etc.) worden uitgedaagd hieraan deel te nemen. De gemeente, en Nederland Schoon, faciliteert de deelnemers. Deelnemers die meedoen met een opruimactie of een inzamelactie wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld op basis van het ingezamelde of op basis van grootte van de opruimlocaties (zowel in het buitengebied als in de kern). De beloning moet worden ingezet als bijdrage aan een gemeenschappelijk spaardoel.

Resultaten